INLEIDING 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG brengt meer verplichtingen mee voor organisaties die gegevens verwerken. Men moet met documenten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen (‘accountability’). 

Integrated Minds (hierna: “IM”) voldoet aan alle vereisten. Dat kunt u nalezen in onderstaande privacyverklaring. 

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons-en bedrijfsgegevens (hierna: “gegevens”) van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die contact met ons hebben. IM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, en betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Welke gegevens verwerken wij, en met welk doel? 

IM verzamelt slechts die informatie die door u zelf wordt verstrekt met behulp van het daartoe bestemde contactformulier.

Het kan voorkomen dat IM uw e-mailadres gebruikt om u af en toe een bericht te sturen of om u uit te nodigen voor een evenement. Indien u deze berichten of uitnodigingen niet wenst te ontvangen kunt u dat bij ons aangeven. De door u verstrekte persoonlijke informatie geschiedt op vrijwillige basis. Daarom wordt er geen gebruik gemaakt van encryptie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door IM op de wijze en voor de doeleinden zoals die hiervoor zijn omschreven.

Indien u een opdracht aan IM verstrekt, verwerkt IM uw gegevens. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens. Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor de opdracht, waaronder ook gegevens die nodig zijn voor de facturering. IM kan de opdracht niet uitvoeren zonder verwerking van uw gegevens, en vraagt daarom uw toestemming voor het verwerken daarvan. U geeft uw toestemming door ondertekening van de opdracht. 

Cookies

IM analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten te optimaliseren.

IM gebruikt alleen functionele en analytische cookies, of vergelijkbare technieken voor analyse van de website. Hier vindt u een overzicht met betrekking tot deze cookies.

Hoe lang bewaart IM uw gegevens? 

IM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. 

IM bewaart persoonsgegevens in beginsel tot drie jaar na afloop van de opdracht. De administratie wordt bewaard conform de fiscale bewaarplicht (zeven jaar na afloop van het boekjaar). 

Met wie delen wij uw gegevens, en hoe worden uw gegevens beveiligd?

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is in het kader van de uitvoering van de opdracht en onze dienstverlening. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@integratedminds.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen? 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en twee factor verificatie, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. 

Overig

De website van IM bevat hyperlinks naar andere websites. Indien u deze andere websites bezoekt, valt u onder het privacy statement van die betreffende website.

IM is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en/of de betreffende privacy statements.

IM behoudt zich het recht om op ieder door haar gewenst tijdstip de inhoud van dit privacy beleid te wijzigen. 

Voor vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030 – 30 45 013 en e-mail: info@integratedminds.nl

Versie oktober 2020